Opći uvjeti poslovanja

Predugovorne obavijesti prema Članku 57. Zakona o zaštiti potrošača

Na uvjete poslovanja i korištenja stranica www.aurodomus.hr i sklapanja ugovora na daljinu putem sredstava daljinske komunikacije (Internet trgovina, prodaja putem pošte) primjenjuju se prvenstveno ovdje navedeni Opći uvjeti poslovanja , osim u slučaju da se ugovorene strane (Prodavatelj i Kupac) ne dogovore drugačije. Opći uvjeti poslovanja podliježu Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14 i 110/15 14/19) te Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, i 29/18). Obratite posebnu pozornost na razliku općih uvjeta poslovanja ovisno na kupnju na prodajnom mjestu u trgovini i kupovine (ugovora) sklopljenog na daljinu (Internet trgovina, prodaja putem pošte).

Prema čl. 57.st.1. Zakona o zaštiti potrošača, Prodavatelj obavještava Potrošača o pravima i obvezama za slučaj sklapanja ugovora na daljinu. Prodavatelj šalje predugovorne obavijesti električnom poštom na e-mail adresu koju Potrošač navede kao kontakt prilikom unošenja svoje narudžbe, zajedno uz ponudu koju je Potrošač zatražio. Ukoliko Potrošač, nakon pregleda i razumijevanja ponude i predugovorne obavijesti, pošalje narudžbu, smatra se da time sklapa ugovor, te se obvezuje na plaćanje po uvjetima na ponudi ukoliko su proizvodi dostupni.

OPĆI UVJETI POSLOVANJA
TRGOVAČKOG DRUŠTVA AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o.
Članak 1.

Prodavatelj Predmeta je trgovačko društvo AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o., OIB 629525537808 upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040314829, (dalje: Prodavatelj).
Zemljopisna adresa i kontakt Auro domus bullion market d.o.o., Vjekoslava Spinčića 3/2, 51410 Opatija, telefon 0800 7372, e-mail info@aurodomus.com.
Kupac predmeta investicijskog zlata (dalje: Kupac) je svaka fizička ili pravna osoba koja u namjeri da kupi i postane vlasnik predmeta investicijskog zlata (dalje: Predmet) pristane isplatiti određenu ili odredivu cijenu za isti predmet.

Predmetom se u smislu ovih Općih uvjeta smatra:

1 – Zlato u obliku poluga ili pločica, težine koje su prihvaćene na tržištu plementih metala, čistoće jednake ili veće od 995 tisućunki, bez obzira je li predstavljeno vrijednosnin papirima ili nije
2 – Zlatne kovanice:
a) čistoće jednake ili veće od 900 tisućinki
b) iskovane poslije 1800. godine
c) koje trenutačno jesu ili su bile zakonsko sredstvo plaćanja u državi podrijetla
d) koje se uobičajeno prodaju po cijeni koja ne prelazi više od 80 % vrijednosti zlata na otvorenom tržištu, sadržanog u kovanicama

3 – Srebro
a) srebro u oblik poluga ili pločica, težine koje su prihvaćene na tržištu plemenitih metala, čistoće jednake ili veće od 995 tisućinki
b) srebrne kovanice čistoće jednake ili veće od 833 tisućinki 
 4. Proizvodi Hrvatskog novčarskog zavoda

OPĆE ODREDBE
Članak 2.

Ovim Općim uvjetima poslovanja prodaje investicijskog zlata, srebrnih poluga i kovanica (dalje: OUP) reguliraju se odnosi između Prodavatelja i Kupca, prava i obveze Prodavatelja, te prava i obveze Kupca, a u odnosu na uvjete i način prodaje Predmeta, cijene Predmeta, isporuke i predaje Predmeta, primitka Predmeta, povrata, dostave, način plaćanja i ostala pitanja vezana uz prodaju Predmeta.

Ovi Opći uvjeti poslovanja vrijede za sve pojedinačne prodaje Predmeta iz članka 1. ovih OUP-a dogovorene između Prodavatelja i Kupca, osim ako su izričito isključili njihovu primjenu.

Kupac sklapa kupoprodaju i pristaje na ove OUP-e prihvatom ponude elektroničkim putem, putem telefaksa ili telefona koji se snima te predstavlja valjan dokaz o prihvatu ponude, ili usmeno na prodajnom mjestu Prodavatelja, a pri kupnji putem internetske trgovine klikom kojim se potvrđuje narudžba.

Prihvatom ponude Kupac izjavljuje da je pročitao ove Opće uvjete poslovanja, da pristaje na njihovu primjenu i da prihvaća sva prava i obveze koje iz istih proizlaze.

Prihvatom ponude Kupac izjavljuje da su podaci upisani u ponudu istiniti i istovjetni usmenom dogovoru.

Prodavatelj je obvezan svakog Kupca upoznati sa sadržajem ovih OUP-a.

CIJENA
Članak 3.

Prodavatelj određuje cijenu Predmeta na temelju uvjeta na tržištu te na temelju cijene zlata i srebra na Londonskoj burzi plemenitih metala (dalje: Burza).

Cijena je istaknuta i važeća u hrvatskim kunama.

Sukladno promjenama cijene zlata i srebra na Burzi cijena predmeta i cjelokupni cjenik ponude Prodavatelja mijenja se svakih pet minuta počevši s punim satom, a dostupan je na internetskim stranicama Prodavatelja, www.aurodomus.hr.

Svaki Kupac ima pravo uvida u cjenik iz prethodnog stavka ovog članka te u svakom trenutku ima pravo zatražiti ispis istoga.

Kupac nema dodatnih troškova u slučaju sklapanja ugovora na daljinu odnosno nema troškova daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora.

PONUDA
Članak 4.

Prodavatelj je dužan izdati ponudu na temelju narudžbe Kupca, a koja se narudžba može dati u usmenom ili pisanom obliku u odnosu na bilo koji Predmet iz ponude Prodavatelja, s time da se kod internetske trgovine ponudom smatra prikazani proizvod s istaknutom cijenom.

Kupac prihvatom Prodavateljeve ponude potvrđuje narudžbu.

Smatra se da je ponuda prihvaćena ukoliko je na temelju izdavanja iste u roku od 180 minuta od izdavanja, Kupac uplatio cjelokupan iznos cijene ili predujma iz iste (dalje: predujam), odnosno pri kupnji putem internetske trgovine potvrdio narudžbu i izvršio uplatu cijene Predmeta u cijelosti. Nakon isteka roka od 180 minuta ponuda Prodavatelja više nije važeća niti obvezujuća za Prodavatelja.

Uplata predujma iz prethodnog stavka ovog članka vrši se ili gotovinskom uplatom na prodajnom mjestu Prodavatelja na kojem je izdana ponuda ili putem uplate na transakcijski račun Prodavatelja, a sve u roku navedenom u prethodnom stavku ovog članka.

NAČIN PLAĆANJA
Članak 5.

Kupac može plaćanje Predmeta izvršiti gotovinskom uplatom na prodajnom mjestu Prodavatelja, te uplatom na transakcijski račun Prodavatelja, s tim da je kupnja putem internetske trgovine moguća samo uplatom putem transakcijskog računa.

ISPORUKA (PREDAJA)
Članak 6.

Prodavatelj je dužan predati Predmet Kupcu u najkraćem mogućem roku ovisno o raspoloživosti Predmeta, a najdulje u zakonskom roku od 30 dana od kada je Kupac prihvatio ponudu, a koji se prihvat potvrđuje kako je navedeno u članku 4. ovih OUP-a.

Za slučaj nastupa izvanrednih okolnosti, više sile i događaja koji su izvan utjecaja Prodavatelja, zbog kojih nije moguće izvršiti dostavu u roku iz prethodnog stavka ovog članka Prodavatelj će o tome izvijestiti Kupca, te će se rok dostave produljiti za vrijeme koliko su trajale izvanredne okolnosti zbog kojih nije bilo moguće izvršiti dostavu u roku.

Kupac je obvezan snositi trošak dostave predmeta koji prethodi predaji istih, a koji je trošak sastavni dio ponude iz članka 4. ovih OUP-a i prihvaća se prihvatom iste, i to samo u slučaju da nakon izvršene narudžbe i odabira mjesta isporuke (dostave) na svoj zahtjev promijeni adresu za isporuku (dostavu) proizvoda.

Prodavatelj je ispunio obvezu predaje Predmeta Kupcu kad mu Predmet uruči, osobno ili putem posrednika, ili preda ispravu kojom se Predmet može preuzeti, a koja isprava sadrži naznaku lokacije preuzimanja.

Umjesto Kupca, Predmet može preuzeti osoba koju je Kupac za to ovlastio temeljem specijalne punomoći ovjerene kod javnog bilježnika, te se time dostava kupcu smatra uredno izvršena.

Prodavatelj se obvezuje predati Predmet Kupcu u ispravnom stanju te odgovara za vidljive materijalne nedostatke.

Kupac je pri predaji Predmeta u poslovnici Prodavatelja obvezan Predmet pregledati te odmah obavijestiti Prodavatelja o eventualnim materijalnim nedostacima. U slučaju predaje Predmeta na adresi po izboru Kupca, Kupac je dužan o eventualnom materijalnom nedostatku Predmeta obavijestiti Prodavatelja u roku od 24 h od preuzimanja Predmeta, te Predmet dostaviti Prodavatelju u adresu sjedišta kako bi Prodavatelj provjerio Predmet. Za Predmete koji su odstranjeni iz originalnog pakiranja i za koje Kupac ne posjeduje račun reklamacije se neće uvažavati.

Prodavatelj nije dužan predati Predmet ako mu Kupac nije već isplatio cijenu Predmeta u cijelosti ili ne isplati cijenu istodobno ili nije spreman to istodobno učiniti s predajom Predmeta.

Ukoliko Kupac, bez opravdanog razloga, odbije preuzeti Predmet čija mu je predaja omogućena na ugovoren način i pravodobno, Prodavatelj može, ukoliko mu je cijena u potpunosti plaćena predujmom, Predmet poslati na adresu Kupca, navedenu u ponudi iz članka 4. ovih OUP-a, te ukoliko Kupac predmetnu pošiljku zaprimi, smatra se da mu je Predmet uredno predan, te je u tom slučaju Kupac dužan platiti izvanredne troškove dostave na njegovu adresu, pod uvjetom da je preuzimanje bilo ugovoreno u poslovnici Prodavatelja.
Ukoliko je Kupac platio 100 % predujma, a Prodavatelju se Predmet vrati jer nije dostavljen Kupcu, Prodavatelj će zadržati 10 % cijene Predmeta iz prihvaćene ponude u svrhu naknade štete, te će pozvati Kupca da se izjasni o lokaciji ili broju računa te banci kod koje se isti vodi, odnosno o načinu na koji će mu se uplatiti povrat u visini 90 % cijene navedene u ponudi opisanoj u članku 4. ovih OUP-a (dalje: Poziv). Ukoliko se Kupac u roku od 30 dana od primitka Poziva ne oglasi o vremenu i načinu povrata novca smatrat će se da je odustao od povrata istog.

Ukoliko je Kupac platio predujam za Predmet u visini većoj od 10 % cijene Predmeta i ne odaziva se na Poziv da dođe preuzeti Predmet i platiti ostatak cijene Predmeta, Prodavatelj će zadržati 10 % cijene Predmeta a preostali iznos iznad 10 % uplaćenog predujma vratiti Kupcu na njegov račun koji će po Pozivu dostaviti Prodavatelju. Ukoliko se Kupac u roku od 30 dana od primitka Poziva ne oglasi o vremenu i načinu povrata novca smatrat će se da je odustao od povrata istog.

Ukoliko je Kupac platio predujam za Predmet u visini do 10 % cijene Predmeta i ne odaziva se na Poziv da dođe preuzeti Predmet i platiti ostatak cijene Predmeta, Prodavatelj će zadržati cijeli iznos uplaćenog predujma Kupca. Kupac ima rok od 30 dana od primitka Poziva da se oglasiti na isti i Prodavatelja izvjesti o odluci u protivnom će se smatrati da je odustao od kupnje Predmeta.

KUPNJA PUTEM INTERNETSKE TRGOVINE
Članak 7.

Za kupnju plemenitih kovina putem internetske trgovine na internetskoj stranici Prodavatelja www.aurodomus.hr vrijede sve odredbe ovih Općih uvjeta.
Kupac u internetskoj trgovini odabire proizvode u košaru pri čemu prijava/registracija nije neophodna. Prije naplate Kupac se mora prijaviti (ako to nije učinio prije), potvrditi da se slaže s Općim uvjetima poslovanja, te ispunjava i potvrđuje podatke u obrascu “Obrazac OP-1-ZGI” (formular za kupnju investicijskog zlata). Tek po obavljenim prethodnim radnjama može se izvršiti naplata, te samim time i kupnja odabranih proizvoda. Prije potvrđivanja kupnje, Kupac mora pročitati Predugovorne obavijesti / Opće uvjete poslovanja te označiti određeno polje kao potvrdu da se slaže s njima i iste prihvaća (potvrđivanje kupnje bez označavanja navedenoga polja nije moguće). Cijene se usklađuju s burzovnom cijenom. Stoga se cijena u trenutku odlaganja proizvoda u košaricu za kupnju može razlikovati od cijene koja vrijedi u trenutku potvrđivanja kupnje. Važeća je ona cijena koja je vrijedila pri potvrđivanju kupnje.
Kupac do potvrđivanja kupnje može slobodno dodavati ili povlačiti proizvode iz košare.
Potvrđivanjem kupnje (klikom na polje „potvrdi kupnju“, i sl.) sklapa se ugovor između Kupca i Prodavatelja. Kupac potvrđivanjem kupnje potvrđuje da je suglasan s cijenom (cijenama) koja je u tom trenutku bila objavljena u cjeniku internetske trgovine i da je suglasan sa Općim uvjetima poslovanja te da je prije sklapanja ugovora bio upoznat s njihovim cjelovitim tekstom.

ISKLJUČENJE PRAVA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA
Članak 8.

Temeljem odredbi članka 79. točka 2. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15,14/19) Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji Predmeta.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
Članak 9.

U vezi s prikupljanjem i obradom osobnih podataka, Prodavatelj se posebno obvezuje da će uvažavati sve valjane propise s područja zaštite osobnih podataka i čitavo vrijeme postupati sukladno zaštiti osobnih podataka Kupca prikupljenih od Kupca pri kupoprodaji Predmeta.

Prodavatelj se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika Internet stranica, te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Prodavatelj će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza.
Prodavatelj je dužan postupati u skladu s odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma (NN 108/17, 39/19).

OBAVIJEST O NAČINU PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA
Članak 10.

Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (N.N. 41/2014 i 110/15 14/19), mogu se podnijeti pisanim putem na adresu: Auro domus bullion market d.o.o. Opatija, Vjekoslava Spinčića 3/2, 51410 Opatija, putem e-maila na: info@aurodomus.com ili putem faxa na: 051 585 310 , kao i u poslovnim prostorijama/trgovinama. Ako se prigovor podnosi u poslovnim prostorijama/trgovinama, trgovac je dužan odmah pisanim putem ovjeriti njegov primitak.

Kako bi se podnositelju prigovora sukladno članku 10. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača potvrdili primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorili, podnositelj prigovora obvezan je navesti točne podatke za primitak istog. Odgovor na prigovor biti će dostavljen u pisanom obliku u zakonskom roku od 15 dana od dana primitka prigovora.

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 11.

Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Kupac nije pročitao OUP.

OUP su dostupni na internetskoj stranici Prodavatelja, a na zahtjev Kupca bit će dostavljeni izravno Kupcu i u pisanom obliku, te pri kupnji putem internetske trgovine bit će dostavljeni Kupcu u pisanom obliku na e-mail Kupca, a na zahtjev Kupca i na drugom mediju.

Ovi OUP-i vrijede i za kupnju Predmeta putem internetske trgovine – web shopa Prodavatelja.

Prodavatelj i Kupac svoje međusobne odnose mogu drukčije urediti posebnim ugovorom.

Članak 12.

Potrošač može pokrenuti postupak za rješavanje sporova protiv trgovaca pred ovlaštenim tijelom za alternativno rješavanje potrošačkih sporova u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje alternativno rješavanje potrošačkih sporova

Za sve odnose između Prodavatelja i Kupca primjenjuje se hrvatsko materijalno pravo.
U slučaju bilo kakvog spora u vezi s ugovorom ili odnosima između Prodavatelja i Kupca, za odlučivanje nadležan je stvarno nadležni sud u Rijeci.

Članak 13.

Prodavatelj zadržava pravo promjene ovih OUP-a koje će oglasiti na internetskoj stranici Prodavatelja.

Članak 14.

Ovi OUP-i stupaju na snagu 18.08.2020. godine, a objavljeni su na internetskoj stranici Prodavatelja.

AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o. Opatija